Browsed by
Kategorijas: Projekti

Audriņu pamatskolas skolotāji piedalās projektā „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education”, Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345

Audriņu pamatskolas skolotāji piedalās projektā „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education”, Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345

Globālā izglītība ir aktīvs mācīšanās process, kas ļauj attīstīt izpratni par starptautiskajiem procesiem, izzināt globālo problēmu cēloņus un ietekmi, veicina personisku iesaistīšanos un informētu lēmumu pieņemšanu.

Globālās izglītības pamatjautājumi:

  • Kas notiek pasaulē un kurp mēs ejam?
  • Kā notikumi pasaulē ietekmē mani, manus tuvākos, manu pilsētu, pagastu, valsti?
  • Kā es un mana rīcība ietekmē cilvēkus Latvijā un ārpus tās?
  • Ko es varu darīt, lai pasaule kļūtu labāka vieta kur dzīvot?

Mērķis – sekmēt sabiedrības izpratni par globālo izglītību, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnes paaugstināšanai par savstarpējo mijiedarbību pasaulē. Veicināt sabiedrības interesi un līdzdalību attīstības/globālajā izglītībā un sekmēt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā, Igaunijā un Apvienotajā Karalistē, kā arī Eiropā kopumā; īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnei par savstarpējo mijiedarbību pasaulē, kā arī atbalstot jauniešu aktīvu darbošanos taisnīgākas, vienlīdzīgākas pasaules labā.

Globālās izglītības ietvaros ir apmeklēti semināri un praktiskās nodarbības.

Visas aktivitātes ir balstītas uz neformālās izglītības principiem – darbs grupās, praktiska darbošanās jeb mācīšanās darot, diskusijas, refleksijas un simulācijas spēles. Aktivitāšu mērķis nav skolēniem pasniegt neapgāžamu patiesību, bet gan ļaut viņiem diskutēt, veidot savu viedokli, atklāt un izdarīt secinājumus pašiem.

Visas piedāvātās idejas tika apkopotas vienā materiālā “Globālā skolotāja rokasgrāmata”.

Noslēguma seminārā piedalījās 30 Rēzeknes novada pedagogi no kuriem divi pedagogi bija no Audriņu pamatskolas – Maija Repša un Tatjana Vabale. Mācības noritēja trijās daļās un tās Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem vadīja IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS CENTRA darbinieki, kuriem ir liela pieredze kursu vadīšanā globālās izglītības jomā. Izvērtējot savas sajūtas par piedalīšanās šajos kursos, “Sākumā jutos nedroši, bet viss izdevās, interesanta ieniršana nezināmajā, maz zināmajā, neapjaustajā, zināšanas, kuras noder darbā ar bērniem, kolēģiem un vecākiem, bet, galvenais, noder sava redzesloka paplašināšanai.

Projekta laikā tika izgatavoti teorētiskie un praktiskie materiāli, kuri šobrīt tiek aprobēti. Aprobēšanu veic 10 pedagogi starp kuriem ir Audriņu pamatskolas pirmsskolas skolotāja Maija Repša. Aprobēšanas process notiek no septembra līdz novembrim kurā tiek apskatītas sekojošas tēmas: “Raibā tomātu pasaule”, “No meža līdz papīram” un “Vannas pīlīte, kur tu peldi”. Skolotāja jau ir veikusi aprobēšanu pēc tēmas “Raibā tomātu pasaule” trīs nodarbības. Pēc aprobēšanas veikšanas šie 10 pedagogi, novemrī, dosies apmaiņas braucienā uz Bulgāriju (Sofiju).

Audriņu pamatskola iesaistās Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata 2017”

Audriņu pamatskola iesaistās Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata 2017”

Audriņu pamatskola ir apstiprinājusi savu dalību Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata 2017”,  kura mērķis ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas ar samazinātām izmaksām. Projekta laikā, skolēniem ir iespēja izveidot individuāla dizaina dienasgrāmatas.

Šobrīd skola, darbojoties kopā ar skolēniem, strādā pie sava dienasgrāmatas vāka dizaina. Skolēni var realizēt savas idejas skolas tēla veidošanā, un, izvēloties vislabāko dizainu savai dienasgrāmatai, tā patīkami pārsteigs skolēnus, vecākus un skolotājus jaunajā mācību gadā.

Audriņu pamatskolas direktore Liāna Teirumnieka

Projekts “Reading with Ease and Fun – REF”

Projekts “Reading with Ease and Fun – REF”

Projekts “Reading with Ease and Fun – REF”

ERASMUS + KA2 Strategic Partnership School Education

Projekta ietvaros pedagogi no Itālijas, Bulgārijas, Latvijas un citām valstīm pēta skolēnu lasīšanas apguves problēmas, izstrādā metodes lasītprasmes veicināšanai, dalās ar pieredzi.

Projekta balsta jautājumi:

  • Lasīšanas izpratni veicinošas metodes;
  • Atbalsts lasīšanā;
  • Ģimenes loma lasītprasmes attīstīšanā;
  • Lasīšanas grūtības un atbalsts u.c.

Darbs pie projekta  sastāv no divām daļām- praktiskās un teorētiskās.  Praktiskais darbs ir saistīts ar mūsu skolēniem, kuriem ir grūtības lasītprasmes apgūšanā, turpināsies līdz 2016./2017.m.g. beigām. Latvijas pedagogu darba  rezultāti tiks apkopoti un prezentēti starptautiskajā konferencē.

No mūsu skolas starptautiskajā projektā piedalās divas Audriņu pamatskolas sākumskolas skolotājas: O. Brokāne, T. Vabale.

Audriņu pamatskolā īstenots projekts „Ielu basketbola un ielu futbola inventāra iegāde Audriņu pamatskolā”

Audriņu pamatskolā īstenots projekts „Ielu basketbola un ielu futbola inventāra iegāde Audriņu pamatskolā”

Ielu basketbols un ielu futbols ir mūsdienīgs un arvien popularitāti iegūstošs sporta veids jauniešu vidū, kurā var iesaistīties gan jauni, gan arī gados vecāki jaunieši. Arvien biežāk notiek dažāda veida STREET GAMES sacensības dažādās pilsētās, kurās vēlējāmies piedalīties arī mēs. Bet, lai piedalītos bija vajadzīgs inventārs ar ko trenēties.

Kādā jaukā dienā mēs – Audriņu pamatskolas skolēnu pašpārvalde uzņēmāmies koordinēt projekta iesniegšanu Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursā par finansējuma piešķiršanu inventāra un aprīkojuma iegādei jaunatnes projektiem 2016. gadā. Rezultātā mums tika piešķirti 580.00EUR ielu basketbola grozu un ielu futbola grozu iegādei.

Skolēnu pašpārvaldes sapulcē nolēmām, kuru inventāru iegādāsimies, bet finansējuma atbalsts pilnībā netika iegūts projekta konkursā, tāpēc lūdzām skolas direktori līdzfinansēt inventāra iegādi no skolas budžeta.

Ziemas periodā aktīvi trenēsimies ielu basketbolā un ielu futbolā, bet pavasarī notiks pirmās sacensības, ko nolēmām rīkot patstāvīgi. Jaunieši no mūsu skolas varēs startēt STREET GAMES sacensībās arī citās pilsētās. Ar organizētajiem pasākumiem vēlamies ne tikai pierādīt, ka tas ir interesanti un aizraujoši, bet arī atturēt pagasta jauniešus no kaitīgiem ieradumiem (pīpēšanas, alkohola, narkotikām), veicināt jauniešu veselīgu dzīvesveidu, interesi par sportu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu pēc mācībām, starpbrīžos, brīvdienās un vasaras laika periodā.

Audriņu pamatskolas skolēnu pašpārvalde

projekts-basketbola-grozs-02