Pagarinātās grupas reglaments

Pagarinātās grupas reglaments

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Audriņu pamatskolas pagarinātās dienas grupas reglaments izstrādāts atbilstoši Audriņu pamatskolas Nolikumam.

1.2. Pagarinātā dienas grupa ir izglītības iestādes sākumskolas skolēnu ārpusstundu darba organizācijas forma.

1.3. Pagarinātās dienas grupas finansējumu veido Rēzeknes novada domes un valsts piešķirtie līdzekļi.

1.4. Pagarinātās dienas grupai izmanto skolas telpas un pagarinātās dienas grupas rīcībā nodotos mācību tehniskos līdzekļus, kuru uzskaiti un izmantošanu kontrolē skolā noteiktajā kārtībā.

1.5. Pagarinātās dienas grupas dalībnieki ievēro Audriņu pamatskolas iekšējās kārtības noteikumus un Audriņu pamatskolas noteikumus pagarinātās dienas grupas skolēniem (pielikums Nr.1)

2. Pagarinātās dienas grupas darbības mērķi, darba virzieni un uzdevumi

2.1. Pagarinātās dienas grupas darba mērķi un pamatvirzieni:

2.1.1. atbalsts izglītības programmas prasību izpildē;

2.1.2. saturīga brīvā ārpusstundu laika organizēšana.

2.2. Pagarinātās dienas grupas galvenie uzdevumi:

2.2.1. radīt iespēju sākumskolas skolēniem apgūt prasmes plānot un organizēt savu mācīšanos un atpūtu ārpusstundu laikā;

2.2.2. nodrošināt drošu vidi pedagogu uzraudzībā ārpusstundu laikā;

2.2.3. veicināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās iemaņas;

2.2.4. sniegt individuālo atbalstu skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācībās;

3. Pagarinātās dienas grupas darba organizācija

3.1. Pagarinātās dienas grupas pedagogus un to slodzes atbilstoši MK noteikumiem nosaka Audriņu pamatskolas direktors pedagoģisko darbinieku tarifikācijā.

3.2. Pagarinātās dienas grupas pedagoga darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas darba līgumos, izglītības iestādes darba kārtības noteikumos un amata aprakstā.

3.3. Pagarinātās dienas grupas darba laiku, skolēnu skaitu, norises kārtību, noteikumus pagarinātās dienas grupas skolēniem, (pielikums Nr.1), apstiprina direktors ar rīkojumu katra mācību gada sākumā.

3.4. Pagarinātās dienas grupas dokumentāciju kārto pagarinātās dienas grupas pedagogi, atbilstoši Audriņu pamatskolas prasībām.

3.5. Izglītojamo uzņemšana pagarinātajā dienas grupā notiek pamatojoties uz vecāku iesnieguma pamata (priekšroka skolēniem, kuri izmanto skolas autobusu).

4. Skolēnu izslēgšana uz laiku un atskaitīšana no pagarinātās dienas grupas

4.1. Pēc patvaļīgas aiziešanas no pagarinātās dienas grupas vai gadījumā, ja skolēns nemācās un traucē citiem skolēniem, skolotājs:

4.1.1. izdara mutisku aizrādījumu,

4.1.2. ja tas netiek ievērots, pagarinātās grupas skolotājs informē vecākus par skolēna uzvedību ar ierakstu dienasgrāmatā vai e-klasē;

4.1.3. ja tas nelīdz, skolēns tiek aicināts uz mazo pedagoģisko sēdi, kurā piedalās pagarinātās grupas skolotājs, klases audzinātājs, direktora vietniece izglītības jomā un vecāks.

4.2. No pagarinātās dienas grupas skolēnu izslēdz uz laiku, ja tas neņem vērā iepriekš minētos brīdinājumus. Par skolēna izslēgšanu no pagarinātās dienas grupas uz laiku tiek informēts skolēna vecāks, norādot izslēgšanas iemeslus, skolas rīcību līdz lēmumam par skolēna izslēgšanu uz laiku un laiku, uz kuru skolēns tiek izslēgts no pagarinātās dienas grupas.

4.3. Skolēnu atskaita no pagarinātās dienas grupas, ja viņa uzvedība divas reizes izskatīta mazajā pedagoģiskajā sēdē, un skolēns ir bijis izslēgts uz laiku.

5. Pagarinātās dienas grupas darbības pārtraukšana

5.1. Pagarinātās dienas grupas darbību var pārtraukt, ja nav pietiekams skolēnu skaits grupas atvēršanai vai darba turpināšanai.

6. Pagarinātās dienas grupas izmainīšanas un papildināšanas kārtība

6.1. Pagarinātās dienas grupas reglamentu maina un papildina sākumskolas skolotāji, izmaiņas reglamentā apstiprina skolas direktors.

Pielikums nr.1

Noteikumi pagarinātās grupas bērniem:

  1. Ierasties uz pagarināto grupu tūlīt pēc pēdējās mācību stundas.
  2. Vienoties ar pagarinātās grupas skolotāju par pulciņa apmeklējumu.
  3. Iepazīstināt skolotāju ar veicamajiem mājas darbiem.
  4. Ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus.
  5. Mācību laikā netrokšņot, netraucēt citus, sarunāties čukstus.
  6. Ievērot tīrību, kārtību pagarinātās grupas telpā.
  7. Ja ir izmantota kāda spēle, sakārtot to un atlikt vietā.
  8. Aiziet no pagarinātās dienas grupas ar skolotājas atļauju.

Pagarinātās darba dienas grupas norises kārtība. Laiks.

Nodarbības veids

13:30 – 13:35

Visiem pagarinātās grupas bērniem jābūt uz pagarinātās grupas sākumu pēc pēdējās mācību stundas.

 

13:35 – 14:10

 

Mājas darbu gatavošana

14:10 – 14:30

Launags

14:30 – 15:10

Mājas darbu gatavošana

14:30 – 15:10

Rotaļas skolēniem, kuri izpildījuši mājas darbus.

15:00 – 17:00

Pastaiga svaigā gaisā vai kustību rotaļas stadionā, sporta hallē vai spēles bērnu laukumā. Lietus gadījumā spēles un rotaļas klasē.

Interešu izglītības pulciņu apmeklēšana.

16:55 – 17:00

Pagarinātās dienas grupas beigas. Došanās mājās.

 17:00

Autobuss.

 17:00 – 17:05

Skolotāja pārbauda vai visi bērni devušies mājās.

 

Pagarinātās grupas reglaments