Bibliotēkas darba plāns

Bibliotēkas darba plāns

Bibliotēkas darba plāns

2018./ 2019.m.g.

Nr. Pasākumi Izpildīšanas laiks Atbildīgie Korekcijas 
Iepazīstināt skolotājus ar izdevniecības katalogiem un noformēt pasūtījumus nepieciešamajai metodiskajai literatūrai un mācību grāmatām jaunajam mācību gadam. maijs, māc. gada laikā J.Čelbajeva

skolotāji

Veikt lasītāju apkalpošanu. gadā laikā, pēc darba grafika J.Čelbajeva

 

Mācību grāmatu fonda papildināšana. mācību gada laikā J.Čelbajeva

 

Daiļliteratūras fonda papildināšana. mācību gada laikā J.Čelbajeva

 

Metodiskās literatūras fonda papildināšana. mācību gada laikā J.Čelbajeva

 

Izziņas literatūras (enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas) fonda papildināšana mācību gada laikā J.Čelbajeva

 

Audio, video materiālu fonda papildināšana. mācību gada laikā J.Čelbajeva

 

Organizēt jaunākās literatūras izstādes. mācību gada laikā J.Čelbajeva

 

Norakstīt novecojušo metodisko literatūru un mācību grāmatas. mācību gada laikā J.Čelbajeva

 

Sagatavot nepieciešamās atskaites. Veikt ikdienas statistisko uzskaiti. nepieciešamības gadījumā, gada laikā J.Čelbajeva

 

Organizēt mācību grāmatu saglabāšanas pārbaudes. novembris, aprīlis

 

J.Čelbajeva

 

Iepazīstināt skolēnus ar starptautiskās nozīmes dienām. mācību gada laikā J.Čelbajeva

 

Sniegt palīdzību ārpusklases pasākumu organizēšanā, sagatavošanā.

 

mācību gada laikā

 

J.Čelbajeva

A.Vorobjova

 

Bibliotēkas pasākumi:

Dzejas rīts / Eiropas valodu diena

Ābeces svētki

Brain ring ( prāta spēles)

Mācību gada laikā

 

J.Čelbajeva

A.Vorobjova

D.Vasiļjeva

R.Voronova

Bibliotēkas stundas:

1.kl.

  • „Kur dzīvo grāmatas”

2.kl.

  • Periodiskie izdevumi bibliotēkā

3-4.kl.

  • Informācijas meklēšana bibliotēkā
  • Informācijas meklēšana uzziņu literatūrā

5.- 9.kl.

  • Vārdnīcu un enciklopēdiju lietošana.
decembris

janvāris

februāris

aprīlis

marts

 

J.Čelbajeva

Kl. audzinātāji

Bibliotēkas apmeklēšanas analīze maijs J.Čelbajeva

 

Organizēt un noformēt saņemto mācību grāmatu nodošanu pa klasēm. maijs

septembris

J.Čelbajeva
Mācību grāmatu nodošana-pieņemšana Augusts, septembris, maijs, jūnijs. J.Čelbajeva

Kl. audzinātāji

Informēt vecākus par izmatojamajām mācību grāmatām nākamajā mācību gadā. maijs Kl. audzinātāji
Skolotāju radošo darbu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstādes mācību g. laikā J.Čelbajeva

D. Vasilevska

Izmantojamo mācību grāmatu, mācību līdzekļu analīze (to atbilstība māc. plāna mērķiem un valsts standarta prasībām). maijs Priekšmetu skolotāji

Skolas bibliotekāre:____________________/ J.Čelbajeva/