Bibliotēkas darba plāns

Bibliotēkas darba plāns

Nr.

Pasākumi

Laiks

Atbildīgie

Korekcijas

1.

Iepazīstināt skolotājus ar izdevniecības katalogiem un noformēt pasūtījumus nepieciešamajai metodiskajai literatūrai un mācību grāmatām jaunajam mācību gadam. maijs

māc. gada laikā

S. Jeršova

skolotāji

2.

Organizēt un noformēt saņemto mācību grāmatu nodošanu pa klasēm. līdz 9.09.  S. Jeršova

Kl. audz.

3.

Informēt vecākus par izmatojamajām mācību grāmatām nākamajam mācību gadam. maijs Kl. audzinātāji

4.

Veikt lasītāju apkalpošanu. pēc darba grafika S. Jeršova

 

5.

Mācību grāmatu fonda papildināšana. mācību gada laikā S. Jeršova

 

6.

Daiļliteratūras fonda papildināšana. mācību gada laikā S. Jeršova

 

7.

Metodiskās literatūras fonda papildināšana. mācību gada laikā S. Jeršova

 

8.

Izziņas literatūras (enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas) fonda papildināšana. mācību gada laikā S. Jeršova

 

9.

Paplašināt datu bāzi par internetā pieejamo informāciju atbilstoši mācību priekšmetiem. mācību gada laikā S. Jeršova

 

10.  Audio, video materiālu fonda papildināšana. mācību gada laikā S. Jeršova

 

11. Organizēt jaunākās literatūras izstādes. mācību gada laikā S. Jeršova

 

12.

Veikt bibliotēkas īpašuma un literatūras inventarizāciju. janvāris S. Jeršova

 

13.

Norakstīt novecojušo metodisko literatūru un mācību grāmatas. mācību gada laikā S. Jeršova

 

14.

Sagatavot nepieciešamās atskaites. Veikt ikdienas statistisko uzskaiti, izpildīt kalendāro plānu. gada laikā

 

S. Jeršova

 

15.

Organizēt mācību grāmatu saglabāšanas pārbaudes. oktobris

aprīlis

S. Jeršova

 

16.

Iepazīstināt skolēnus ar starptautiskās nozīmes dienām. mācību gada laikā S. Jeršova

 

17.

Sniegt palīdzību ārpusklases pasākumu organizēšanā, sagatavošanā. mācību gada laikā S. Jeršova

 

18.

Bibliotēkas pasākumi:

Dzejas dienas Latvijā (izstāde), prezentācija, nodarbības skolēniem

,,Es būšu mākslinieks!”

 

12.09.-16.09.

 

novembris

S. Jeršova

19.

Bibliotēkas stundas:

1.kl.

„Kur dzīvo grāmatas?”

2.kl.

Periodiskie izdevumi bibliotēkā

 

3-4.kl.

Informācijas meklēšana bibliotēkā

Informācijas meklēšana uzziņu literatūrā

 

5.- 9.kl.

Vārdnīcu un enciklopēdiju lietošana.

 

 

decembris

 

janvāris

 

 

februāris

aprīlis

 

 

marts

 

S. Jeršova

Kl. audzinātāji

20.

 Informācijas bāzes izveidošana. mācību gada laikā S. Jeršova

 

21.

Bibliotēkas apmeklēšanas analīze. maijs S. Jeršova

 

22.

Mācību grāmatu izsniegšana un pieņemšana. septembris maijs S. Jeršova

Kl. audzinātāji

23.

Skolotāju radošo darbu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstādes. mācību gada laikā S. Jeršova

 

24.

Izmantojamo mācību grāmatu, mācību līdzekļu analīze (to atbilstība māc. plāna mērķiem un valsts standarta prasībām). maijs skolotāji

Skolas bibliotekāre

S. Jeršova

Bibliotēkas darba plāns