Bibliotēkas darba plāns

Bibliotēkas darba plāns

BIBLIOTĒKAS DARBA PLĀNS

2017./2018. MĀCĪBU GADAM

Nr. Pasākumi Laiks Atbildīgie Korekcijas
1. Iepazīstināt skolotājus ar izdevniecības katalogiem un noformēt pasūtījumus nepieciešamajai metodiskajai literatūrai un mācību grāmatām jaunajam mācību gadam. maijs

māc. gada laikā

S. Jeršova

skolotāji

2. Organizēt un noformēt saņemto mācību grāmatu nodošanu pa klasēm. līdz 8.09.  S. Jeršova

Kl. audz.

3. Informēt vecākus par izmatojamajām mācību grāmatām nākamajam mācību gadam. maijs Kl. audzinātāji
4. Veikt lasītāju apkalpošanu. pēc darba grafika S. Jeršova

 

5. Mācību grāmatu fonda papildināšana. mācību gada laikā S. Jeršova

 

6. Daiļliteratūras fonda papildināšana. mācību gada laikā S. Jeršova

 

7. Metodiskās literatūras fonda papildināšana. mācību gada laikā S. Jeršova

 

8. Izziņas literatūras (enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas) fonda papildināšana. mācību gada laikā S. Jeršova

 

9.  Audio, video materiālu fonda papildināšana. mācību gada laikā S. Jeršova

 

10. Organizēt jaunākās literatūras izstādes. mācību gada laikā S. Jeršova

 

11. Norakstīt novecojušo metodisko literatūru un mācību grāmatas. mācību gada laikā S. Jeršova

 

12. Sagatavot nepieciešamās atskaites. Veikt ikdienas statistisko uzskaiti. gada laikā

 

S. Jeršova

 

13. Organizēt mācību grāmatu saglabāšanas pārbaudes. oktobris

aprīlis

S. Jeršova

 

14. Iepazīstināt skolēnus ar starptautiskās nozīmes dienām. mācību gada laikā S. Jeršova

 

15. Sniegt palīdzību ārpusklases pasākumu organizēšanā, sagatavošanā. mācību gada laikā S. Jeršova

 

16. Bibliotēkas pasākumi:

Dzejas dienas Latvijā (izstāde), prezentācija, nodarbības skolēniem

Akcija “Vārda spēks”

 

 

7.09.-15.09.

 

septembris-novembris

S. Jeršova
17. Bibliotēkas stundas:

1.kl.

„Ciemos pie grāmatu tārpiņa”

2.kl.

Periodiskie izdevumi bibliotēkā

3-4.kl.

Informācijas meklēšana bibliotēkā

5.- 9.kl.

Vārdnīcu un enciklopēdiju lietošana.

 

 

novembris

 

decembris

 

marts

 

aprīlis

 

S. Jeršova

Kl. audzinātāji

18. Bibliotēkas apmeklēšanas analīze. maijs S. Jeršova

 

19. Mācību grāmatu izsniegšana un pieņemšana. septembris maijs S. Jeršova

Kl. audzinātāji

20. Skolotāju radošo darbu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstādes. mācību gada laikā S. Jeršova

 

21. Izmantojamo mācību grāmatu, mācību līdzekļu analīze (to atbilstība māc. plāna mērķiem un valsts standarta prasībām). maijs skolotāji

    Skolas bibliotekāre:                         / S.Jeršova/