Vecākiem rūpīgi jāizvērtē bērnu drošība ārkārtējās situācijas laikā!

Vecākiem rūpīgi jāizvērtē bērnu drošība ārkārtējās situācijas laikā!

PUBLICĒTS 17.03.2020  rezeknesnovads.lv/vecakiem-rupigi-jaizverte-bernu-drosiba-arkartejas-situacijas-laika/

Tā kā valstī ir ieviesta ārkārtas situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību un mācības visās izglītības iestādēs uz laiku ir pārtrauktas, nodrošinot mācību procesu attālināti, atgādinām par aizliegumu bērnus līdz septiņu gadu vecumam atstāt bez pieaugušo uzraudzības.

Arī tad, ja bērns ir sasniedzis septiņu gadu vecumu, vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem rūpīgi jāizvērtē viņa spējas un prasmes parūpēties par sevi. Ar bērniem ir jāpārrunā arī visi potenciālie drošības riski un rīcības apdraudējuma gadījumā, paskaidrojot kā katrā konkrētajā gadījumā rīkoties, lai saņemtu palīdzību, jo jāatceras, ka visbiežāk bērni traumas gūst tieši mājās, vecāku prombūtnes vai neuzmanības gadījumos.

Likums mūsu vietā nevar izvērtēt reālo situāciju mājās, tuvējā apkārtnē. Vecākiem vidi mājās vajadzētu izvērtēt ar kritisku skatu – vai telpās un ārā nav nedrošu konstrukciju, vai pagalms ir aprīkots ar žogu, vai bīstamie priekšmeti (asie naži, sadzīves ķīmija, sērkociņi u. c.) atrodas bērniem nepieejamās vietās. Pagalmā svarīgi izvērtēt, vai akas ir droši noslēgtas, vai vārtiņi vienmēr ir rūpīgi aizvērti, vai pagalmā nav bīstamu konstrukciju u.tml. Ja pastāv kādi riski, par tiem vajag runāt un iespēju robežās tos novērst.

Mazākus bērnus var pieskatīt pusaudži, kas sasnieguši 13 gadu vecumu, tomēr arī šajos gadījumos vecākiem ir jānovērtē bērna brieduma pakāpe un prasmes, kā arī ļoti skaidri jāizrunā pieskatāmo bērnu vajadzības un drošības apsvērumi. Arī ar lielākiem bērniem vecākiem vajadzētu izrunāt rīcību un uzvedību krīzes apstākļos, piemēram, aicinot nepulcēties lielās grupās, ievērot drošības apsvērumus.

Bērnus uz pirmsskolas izglītības iestādi aicinām vest tikai tad, ja nav iespējamas citas pieskatīšanas iespējas un jārēķinās, ka grupā būs dažāda vecuma bērni.

Atbildība par bērniem ir vecāku ziņā!

Lai šajā situācijā iespējami labi gādātu par bērnu drošību un labklājību, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija lūdz bērnu vecākus vai likumiskos pārstāvjus rūpīgi izvērtēt katru konkrēto situāciju un atbildīgi pieņemt lēmumus bērna vislabākajās interesēs.

Aicinām vecākus rūpīgi izvērtēt bērnu drošību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

Sagatavots pēc VBTAI un preses materiāliem

Par mācību procesa organizāciju ārkārtas situācijā kārtību

Par mācību procesa organizāciju ārkārtas situācijā kārtību

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma „Par ārkārtas situācijas izsludināšanu“ izpildi no 16.03.2020. – 14.04.2020. ievērot šādu darba kārtību:

  1. Visus ar skolas darbību saistītos pakalpojumus veikt attālināti, izmantojot kādu no kontaktiem:
Atbildīgie darbinieki Kontakttālrunis E-pasts
Par skolas darbību Direktora p.i.

Iveta Rundāne

26337314 audrini@saskarsme.lv
Par mācību procesu Dace Vasilevska 26842106 dace.vasilevska@saskarsme.lv
Vispārēja informācija, izziņu pieprasījums, vēstules u.c. Lietvede

Iveta Rundāne

26337314  iveta.rundane@inbox.lv
Par ēdināšanu, saimnieciskajiem jautājumiem u.c. Skolas saimniecības pārzinis Raitis Šakalovs  

64640245

   raitis.sakalovs@audrini.lv

 

  1. Skolas pedagoģiskajam personālam no 16.03.2020. – 22.03.2020. strādāt pēc apstiprināta darba grafika izglītojamo brīvdienās, no 23.03.2020. – 14.04.2020. mācību procesu veikt attālināti. Pirmsskolas pedagoģiskajam personālam no 16.03.2020. – 14.04.2020. strādāt pēc darba grafika dežūrgrupā.
  2. Visiem skolas un 5-6 g.v. izglītojamajiem mācību process notiks attālināti no 23.03.2020. – 14.04.2020.
  3. Sākot no 16.03.2020. izglītojamajiem, kas apmeklē pirmsskolas grupas un vecākiem nav iespējas viņus pieskatīt, nodrošināt dežūrgrupu. Lai saņemtu šādu pakalpojumu, dežūrskolotājs ir atbildīgs par to, ka tiek saņemts rakstisks apliecinājums no vecākiem, ka bērns un ģimene pēdējo 14 dienu periodā nav bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām. Tāpat šajā apliecinājumā vecākiem jānorāda, ka nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
  4. Ierasties 15.04.2020. Audriņu pamatskolā var tikai tad, ja nav akūtas elpceļu infekcijas simptomu un pēdējās 14 dienas nav bijis kontaktā ar cilvēkiem, kuri atgriezušies no ārvalstīm, vai nav bijuši kontaktā ar inficētiem ar Covid-19.