Pagarinātās dienas grupas darbības mērķi, darba virzieni un uzdevumi

Pagarinātās dienas grupas darbības mērķi, darba virzieni un uzdevumi

  1. Pagarinātās dienas grupas darba mērķi un pamatvirzieni:
  2. Atbalsts izglītības programmas prasību izpildē;
  3. Saturīga brīvā ārpusstundu laika organizēšana.
  4. Pagarinātās dienas grupas galvenie uzdevumi:
  5. Radīt iespēju sākumskolas skolēniem apgūt prasmes plānot un organizēt savu mācīšanos un atpūtu ārpusstundu laikā;
  6. Nodrošināt drošu vidi pedagogu uzraudzībā ārpusstundu laikā;
  7. Veicināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās iemaņas;
  8. Sniegt individuālo atbalstu skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācībās;