Skolas padomes darba plāns

Skolas padomes darba plāns

SKOLAS PADOMES DARBA PLĀNS 2018./2019.m.g.

OKTOBRIS

1. Skolas padomes sastāvs.
2. Skolas darba aktualitātes, uzdevumi 2018./2019. m.g.
3. Skolēnu sasniegumi, aktualitātes mācību darbā.
4. Skolas Attīstības plāna prioritātes 2018.-2020.
5. 2018.gada budžeta izlietojums.
6. Pasākumi, veltīti LV simtgadei.
7. Gatavošanās vecāku ballei.
8. Skolas padomes aktivitātes, darba plāna izveidošana.
9. Dažādi jautājumi.

FEBRUĀRIS

1. Skolēnu mācību sasniegumi 1. semestrī.
2. Skolas fiziskās vides stāvoklis (sanitāri higiēniskie apstākļi, skolas ēdnīcas darbs)
3. Skolas budžets 2019. gadam.

APRĪLIS

1. Mācību priekšmetu, olimpiāžu, konkursu, sacensību rezultāti, uzvarētāju apbalvošanas iespējas.
2. Interešu izglītības programmu realizācija skolā.
3. Skolas darba uzdevumu un Attīstības plāna prioritāšu izpilde.
4. Skolas padomes rekomendāciju izpilde.

Skolas padomes priekšsēdētāja

SKOLAS PADOMES DARBA PLĀNS 2017./2018.m.g.

SEPTEMBRIS

 1. Skolas padomes sastāva apstiprināšana, priekšsēdētāja un vietnieka, protokolista ievēlēšana.
 2. Skolas darba aktualitātes, uzdevumi 2017./2018. m.g.
 3. Skolas iekšējiem kārtības noteikumu „Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtības” saskaņošana.
 4. Tikšanās ar pagasta pārvaldes vadītāju.

OKTOBRIS

 1. Skolas padomes darba plāna 2017./18.m.g. akceptēšana.
 2. Skolēnu sasniegumi, aktualitātes mācību darbā.
 3. gada budžeta izlietojums.
 4. Karjeras izglītība (IDEJAS).
 5. Vecāku kopsapulces organizēšana.
 6. novembra pasākums (plāns, pienākumu sadale).
 7. Dažādi jautājumi (sociālie tīkli, interešu pulciņi, ēdināšana, ikdienas skolēnu apģērbs, tiesību iegūšana – skuteri, motorolleri, velosipēdi u.c.).

NOVEMBRIS

 1. Skolas iekšējās kārtības noteikumu apspriešana.
 2. Skolas nodrošinājums ar mācību līdzekļiem.
 3. Gatavošanās skolas Jaungada pasākumam (plāns, pienākumu sadale).
 4. Skolas padomes aktivitātes, darba plāna izveidošana.
 5. Dažādi jautājumi (konkursi, projekti u.c.).

DECEMBRIS

 1. Labdarības pasākumu organizēšana.
 2. Jaungada pasākumi skolā, Audriņu traģēdijas atceres pasākums pagastā.
 3. Dažādi jautājumi (fotografēšanās, veselību veicinošie pasākumi).

JANVĀRIS

 1. Skolēnu mācību sasniegumi 1. semestrī.
 2. Skolas fiziskās vides stāvoklis (sanitāri higiēniskie apstākļi, skolas ēdnīcas darbs, sporta aktivitātes).
 3. Skolas budžets 2018. gadam.
 4. Dažādi jautājumi.

MARTS

 1. Talkas organizēšana (plāns, pienākumu sadale).
 2. Mātes dienas koncerts (plāns, pienākumu sadale).
 3. Baltā galdauta svētki (plāns, pienākumu sadale).
 4. Dažādi jautājumi.

APRĪLIS

 1. Mācību priekšmetu, olimpiāžu, konkursu, sacensību rezultāti, uzvarētāju apbalvošanas iespējas.
 2. Interešu izglītības programmu realizācija (anketēšana, rezultāti).
 3. Skolas darba uzdevumu un Attīstības plāna prioritāšu izpilde. Ieteikumi.
 4. Skolas padomes rekomendāciju izpilde. Ieteikumi.

Skolas padomes priekšsēdētāja: Gaļina Ciganova