Skolas padomes darba plāns

Skolas padomes darba plāns

SEPTEMBRIS

 1. Skolas padomes sastāvs.
 2. Skolas darba aktualitātes, uzdevumi 2016./2017. m.g.
 3. Tikšanās ar pagasta pārvaldes, izglītības pārvaldes vadītājiem
 4. Dažādi jautājumi.

OKTOBRIS

 1. Skolēnu sasniegumi, aktualitātes mācību darbā.
 2. 2016. gada budžeta izlietojums.
 3. Skolas nodrošinājums ar mācību līdzekļiem.
 4. Skolas padomes aktivitātes, darba plāna izveidošana.
 5. Dažādi jautājumi.

FEBRUĀRIS

 1. Skolēnu mācību sasniegumi 1. semestrī.
 2. Skolas fiziskās vides stāvoklis (sanitāri higiēniskie apstākļi, skolas ēdnīcas darbs)
 3. Skolas budžets 2017. gadam.

APRĪLIS

 1. Mācību priekšmetu, olimpiāžu, konkursu, sacensību rezultāti, uzvarētāju apbalvošanas iespējas.
 2. Interešu izglītības programmu realizācija.
 3. Skolas darba uzdevumu un Attīstības plāna prioritāšu izpilde
 4. Skolas padomes rekomendāciju izpilde.
 5. Gatavošanās skolas 65 gadu jubilejai.

Skolas padomes vadītāja

Gaļina Ciganova