Rīcības plāns pedagogiem un izglītojamiem ārkārtas situācijā

Rīcības plāns pedagogiem un izglītojamiem ārkārtas situācijā

Rīcības plāns pedagogiem un izglītojamiem ārkārtas situācijā

 Ņemot vērā grozījumus MK 2020.gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemiologiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 6.novembra rīkojumu Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

 • Lai nodrošinātu 7.-9.klasēm mācību plāna izpildi laika periodā no 26.10.2020. – 06.12.2020., nosaku izglītojamo 7.-9.klasēm mācību procesu organizēt attālināti, savukārt 1.-6.klasēm mācību process notiks klātienē, ievērojot skolā mācību procesa nodrošināšanai visus epidemioloģiskos drošības pasākumus.
 • Lai nodrošinātu 5.-9.klasēm mācību plāna izpildi laika periodā no 12.2020. – 18.12.2020., nosaku izglītojamo 5.-9.klasēm mācību procesu organizēt attālināti, savukārt 1.-4.klasēm mācību process notiks klātienē, ievērojot skolā mācību procesa nodrošināšanai visus epidemioloģiskos drošības pasākumus. (papildināts 04.12.2020)
 • Lai nodrošinātu 7.-9.klasēm mācību plāna izpildi laika periodā no 01.2021. – 10.01.2021., nosaku izglītojamo 7.-9.klasēm mācību procesu organizēt attālināti, savukārt 1.-6.klasēm mācību process nenotiks, tiek pagarināts ziemas brīvlaiks. (papildināts 30.01.2021)
 • Lai nodrošinātu 5.-9.klasēm mācību plāna izpildi laika periodā no 01.2021. – 24.01.2021., nosaku izglītojamo 5.-9.klasēm mācību procesu organizēt attālināti, savukārt 1.-4.klasēm mācību process nenotiks, tiek pagarināts ziemas brīvlaiks. (papildināts 07.01.2021)
 • Klašu audzinātāji apziņo izglītojamos un viņu vecākus (aizbildņus) un informē par attālināta mācību procesa darba organizāciju:
 • Noskaidro, vai visiem izglītojamiem ir pieejami elektroniskie saziņas līdzekļi, ir pieejas parole skolvadības sistēmai E-klasei, skolas mācību videi uzdevumi.lv, kā arī Whatsapp, e-pasts.
 • Reizi nedēļā klases audzinātājs sazinās ar katru izglītojamo, lai precizētu informāciju par mācību norisi un risināmajiem jautājumiem, informē atbildīgos pedagogus, ja konstatē problēmas. Sadaļā „sarunas ar vecākiem“ to atzīmē.
 • Ja klases audzinātājs nevar sazināties ar izglītojamo vai viņa vecākiem (aizbildņiem), tad konstatēto problēmu gadījumā informē skolas direktoru.
 • Izglītojamie vai viņu vecāki (aizbildņi) paziņo klases audzinātājam par iespējamo IT resursu izmantošanu attālinātu mācību (E-klase, uzdevumi.lv, Whatsapp, e-pasts) īstenošanai.
 • Ja izglītojamam nav iespējas izmantot augstāk minētās e saziņas vides, viņš vienojas ar klases audzinātāju par citu iespējamo variantu mācību materiālu un uzdevumu apmaiņai t.sk. arī kopēti materiāli. Klases audzinātājs par to informē priekšmeta pedagogus.
 • Pedagogi – sagatavo mācību materiālus, tādā formā, kas pieejami izglītojamiem (elektroniski vai drukātā veidā), sagatavo mājas darbu uzdevumus un saskaņo to izsūtīšanas biežumu ar atbildīgajām personām (klases audzinātājiem).
 • Lai saskaņotu izglītojamiem nosūtāmos materiālus un uzdevumus, vienu reizi nedēļā pedagogi tiekas ar klases audzinātājiem.
 • Pedagogi nosūta informāciju par mācību materiāliem un uzdevumiem izglītojamiem, ievērojot skolas sastādīto mācību stundu sarakstu.
 • Ja izglītojamais nevar saņemt mācību materiālus elektroniskā veidā, tad var tikt nodrošināta mācību materiālu un uzdevumu saņemšana pie skolas dežurantes darba dienās no plkst. 9:00 līdz 10:00.
 • Mācību satura nodrošināšanai pedagogi izmanto savus izstrādātos mācību materiālus un pieejamos Interneta resursus: uzdevumi.lv, soma.lv, Zvaigzne ABC tiešsaistes mācību materiāli, classflow.com, fizmix.lv, youtube.com u.c.
 • Atgriezeniskās saites nodrošināšanai pedagogi izmanto skolvadības sistēmu E-klasi, e pastu vai citu mājas darbu iesniegšanas veidu, par kuru izglītojamais un viņa vecāki (aizbildņi) ar klases audzinātāju ir vienojušies iepriekš.
 • Izglītojamo iesniegtie mājas darbu uzdevumi tiek vērtēti un vērtējums tiek ievadīts skolvadības sistēmā E-klase.
Comments are closed.