Mācību priekšmetu metodiskās komisijas reglaments

Mācību priekšmetu metodiskās komisijas reglaments

I. Vispārīgie noteikumi

1. Rēzeknes novada Audriņu pamatskolas (turpmāk – skola) metodiskās komisijas ir izveidotas, lai nodrošinātu šādas darbības un rezultātus:
1.1. esošās mācību metodikas apzināšana un īstenošana;
1.2. metodisko materiālu un datu bāzes izveide;
1.3. labākās pieredzes apkopošana un ieteikumu sagatavošana.
2. Metodisko komisiju darbā piedalās mācību priekšmetu pedagogi un citi skolas pedagoģiskie darbinieki.
3. Metodisko komisiju darbu organizē un uzrauga skolas Metodiskā padome.
4. Metodisko komisiju vadītāji ir skolas Metodiskās padomes sastāvā.

II. Metodisko komisiju darbība un funkcijas

5. Metodisko komisiju darba mērķis ir ikviena pedagoga izaugsmes, koncepcijas un pedagoģiskā kolektīva meistarības līmeņa motivēta paaugstināšana.
6. Metodisko komisiju darba uzdevumi:
6.1. veicināt pedagoģiskā procesa kvalitātes paaugstināšanos;
6.2. veicināt izglītojamo mācību rezultātu paaugstināšanos.
7. Metodisko komisiju funkcijas:
7.1. veicināt metodiskajās komisijās ietilpstošo pedagogu profesionālo pilnveidi un tālākizglītību;
7.2. regulāri informēt pedagogus par izglītības politiku un inovācijām izglītībā;
7.3. sekmēt mācību priekšmetu standartu, programmu kvalitatīvu realizāciju mācību priekšmetā;
7.4. izvērtēt un saskaņot pedagogu mācību vielas tematisko plānus un programmas;
7.5. apkopot un analizēt valsts, pilsētas, skolas pārbaudes darbus, olimpiāžu un eksāmenu rezultātus;
7.6. izvērtēt mācību priekšmetu darba efektivitāti un saturu, izvirzīt pedagogiem uzdevumus, informēt par nākotnes prioritātēm un mērķiem;
7.7. izvirzīt materiāli tehniskās vajadzības un skatīt tās kontekstā ar skolas vajadzībām un iespējām;
7.8. izstrādāt darba plānu mācību gadam;
7.9. popularizēt labāko pedagogu pieredzi un darbību;
7.10. analizēt un izvērtēt izdevniecību piedāvāto jaunāko mācību literatūru un veidot ieteikumus mācību priekšmetiem par piemērotāko mācību materiālu izveidi;
7.11. sniegt informāciju par alternatīvajām mācību grāmatām, papildmateriāliem, didaktiskajiem materiāliem, izdali, uzskates līdzekļiem u.c.;
7.12. veicināt dažāda veida metodisko materiālu izstrādi;
7.13. veicināt dažāda veida pasākumu organizēšanu;
7.14. kontrolēt un atbalstīt apakškomisiju darbu (ja tādas izveidotas);
7.15. organizēt valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standarta, izglītības programmu, mācību līdzekļu, metodisko materiālu un normatīvo aktu, instrukciju iepazīšanu, izstrādi un pieredzes apmaiņas norisi;
7.16. organizēt izglītojamo zināšanu un prasmju kvalitātes pārbaudes un diagnosticējošo darbu sastādīšanas un rezultātu izvērtēšanu, kā arī noteikt konstatēto trūkumu novēršanas paņēmienus, turpmākās iespējas un realizāciju;
7.17. izpētīt, apkopot un izplatīt pedagogu darba pieredzi sadarbības pedagoģijā, mācību metodikās, audzināšanas darbā u.tml.;
7.18. popularizēt audzināšanas teoriju un metodiku.

III. Metodiskās komisijas darba principi un plānotie rezultāti

8. Metodiskā komisija ievēro šādus principus:
8.1. metodiskā darba sistemātiskums;
8.2. metodiskā darba zinātniskums;
8.3. metodiskā darba plānveidība, pēctecība un nepārtrauktība;
8.4. inovācijas un radošums, skolotāju motivēta darbība un aktivizācija; teorijas un prakses saistība metodiskā darba praktiskās izmantojamības virzienā;
8.5. metodiskā darba virzība skolotāju profesionālās kompetences līmeņa paaugstināšanā;
8.6. sadarbība un pieredzes apmaiņa metodiskajā darbā;
8.7. elastīgums un mobilitāte metodiskajā darbā;
8.8. novērtēšana – kvalitatīvo un kvantitatīvo vērtēšanas kritēriju savlaicīga, atbilstoša izvēle rezultātu noteikšanai;
8.9. labvēlīgu apstākļu radīšana skolotāju radošo meklējumu ceļā;
8.10. publicitāte un skolas pieredzes popularizēšana sabiedrībā.
9. Metodiskā komisija darbojas šādu rezultātu sasniegšanai:
9.1. nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi;
9.2. apzināt interešu izglītības problēmas un piedāvāt to risinājumus;
9.3. izstrādāt nepieciešamos metodiskos materiālus;
9.4. nodrošināt kvalitatīvu pasākumu organizāciju;
9.5. organizēt efektīvu pieredzes apmaiņu.

IV. Metodisko komisiju struktūra, darba organizācija un darbības formas

24. Metodisko komisiju struktūru veido saskaņā ar Metodiskās padomes struktūru, kuras sastāvā ir:
24.1. direktors;
24.2. metodiskās padomes vadītājs;
24.3. metodisko komisiju vadītāji šādās jomās:
24.4.1. “Klašu audzinātāji”;
24.4.2. „Priekšmetu skolotāji”.
25. Metodisko komisiju apvienotās sēdes vada Metodiskās padomes vadītājs. Metodiskās padomes vadītāja prombūtnes laikā metodisko komisiju apvienotās sēdes vada direktora norīkots metodiskās komisijas vadītājs.
26. Metodisko komisiju sēdes vada attiecīgās Metodiskās komisijas vadītājs vai viņa norīkota persona prombūtnes gadījumā.
27. Metodiskās komisijas veido plānu atbilstošo Metodiskās padomes plānam un skolas darba un attīstības plānam.
28. Metodiskās komisijas lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas padomes sastāva.
29. Metodisko komisiju sanāksmes notiek ne retāk kā 2 reizes mēnesī.
30. Metodisko komisiju sēdes protokolē, fiksējot izskatāmos jautājumus, pieņemtos lēmumus un atbildīgos par to izpildi.
31. Ar protokola saturu ir tiesīgs iepazīties jebkurš Metodiskās komisijas un Metodiskās padomes loceklis, ka arī ieinteresētās personas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
32. Sēžu protokolus paraksta priekšsēdētājs un protokolists. Protokolus uzglabā atbilstoši skolas lietu nomenklatūrai un arhīva prasībām.
33. Darba forma tiek izvēlēta atbilstoši konkrētam uzdevumam. Darba formas ir šādas:
33.1. pedagoģiskais lasījumus;
33.2. konference, sanāksme;
33.3. seminārs, diskusija;
33.4. tematiskas lekcijas, radošās tikšanās, pieredzes apmaiņa;
33.5. projekti, radošie darbi, zinātniski pētnieciskie darbi;
33.6. metodisko ieteikumu izstrāde;
33.7. aptauja, testēšana;
33.8. savstarpējā mācību stundu un nodarbību hospitēšana.

V. Noslēguma jautājumi

34. Izmaiņas un papildinājumus reglamentā apspriež Metodiskās padomes sēdē, noformējot grozījumu projektu parakstīšanai skolas direktoram.
35. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 31.augusta Mācību priekšmetu metodisko komisiju reglamentu Nr.4.

Mācību priekšmetu komisijas reglaments 2016-17